About School

Members Of School Managing Committee 2021

S.NO. NAME FATHER/SPOUSE NAME
1 Mr. Raman Raja Khanna SH. S.L. Khanna
2 Mr. Vijay Gulati SH. Vishwamitar Gulati
3 Mrs. Vibha Khanna Mr. Raman Raja Khanna
4 Mrs. Shashi Gulati Mr. Vijay Gulati
5 Mrs. Rajeshwari SH. Shiv Rama Subramaiam
6 Mr. Sushil Ratan SH. O.P. Malhotra
7 Mrs. Aastha Kapoor SH. Ravi Kumar
8 Mr. Bichiter SH. Piara Singh
9 Mr. Nand Kishore SH. Som Raj Suri
10 Mr. Ravinder SH. Rishikesh
11 Ms. Mahima Bhatnagar SH. Gopal Bhatnagar
12 Mr. B.S. Nagpal SH. Amarnath
13 Mr. Vijay Laxmi Behl SH. R.K. Behl
14 Mrs. Renu Srivastava SH. Vinay Kumar
15 Mrs. Mridula Mukhopadhyay SH. Shantanu Mukhopadhyay
16 Mr. Zaffar Ali Late Shri Zaheer Ali
17 Ms. Mamta Biswas/td> Mr. Ratan Chander